Regulament Campanie „Adoptă un animal și fii mai fericit!”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Adoptă un animal și fii mai fericit!

Perioada campaniei: 06.10.2019 – 06.10.2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Clientul Cabinet Individual de Psihologie Buruș Adelina., cu sediul în jud. Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 59-63, cod unic de înregistrare nr. 31003945, reprezentată de către Buruș Adelina, în calitate de client denumita in continuare „Organizator”

Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

 SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 • Campania este organizata pe teritoriul Romaniei,  in perioada 06.10.2019 – 06.10.2020 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantilor de a se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament, inclusive prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la adresa https://psygen.ro/regulament-campanie-adopta-un-animal-si-fi-mai-fericit/

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, doar in caz de forta majora, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite,  cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 de ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).

(2) Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului ori ai Difuzorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 • Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie si sa poata intra in posesia unuia dintre beneficiile acordate in cadrul prezentei Campanii, acesta trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

Participantul trebuie să adopte un animal de la un centru de adopție oficial și să trimită pe mail la adresa contact@psygen.ro o copie scanată după contractul de adopție și o copie scanată după buletin.

 • Participanții care se încadrează pentru a beneficia de campanie vor primi o confirmare pe e-mail.
 • Castigatorii trebuie sa furnizeze Difuzorului, respectiv Organizatorului adresa de e-mail completa la care doresc sa primeasca premiul.
 • Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului predarii acestuia, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 • In cadrul prezentei campanii, se acordă un beneficiu constand intr-un discount de 50% din contra-valoarea primei sedinte de terapie.

SECTIUNEA 7. RASPUNDERE

(1) Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, acesta este unic raspunzator de modul in care il utilizeaza/gestioneaza.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul/Difuzorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

(3) In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

(4) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru si nu va lua in considerare tentativele de inscriere in Campanie transmise in urmatoarele conditii:

 1. daca acestea sunt transmise in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele specificate expres in Sectiunea 3 din prezentul Regulament Oficial;
 2. daca inscrierea a fost efectuata prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial.

(5) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective.

(6) De asemenea, Organizatorul si imputernicitii sai nu isi asuma raspunderea pentru:

 1. SMS-urile (exclusiv ca si modalitate suplimentara de informare cu privire la premiul castigat) sau e-mail-urile trimise de Organizator/Difuzor, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului/Difuzorului;
 2. situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS sau e-mailul nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul/Difuzorul nu va/vor putea raspunde Participantului la Campanie;
 3. eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon  sau e-mail-urilor de pe care s-au trimis comunicarile;
 4. defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila sau alte defectiuni tehnice.
 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale/ curierat etc;
 7. Organizatorul nu va fi responsabil daca premiile ajung deteriorate din cauza modului de transport al curierului;
 8. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului predarii acestuia nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
 9. Situatiile in care anumite persoane inscrise sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita;

 SECTIUNEA 8. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR), avand calitatea de Operator, iar Difuzorul are calitatea de Imputernicit. Împuternicitul va asigura informarea și luarea acordului participanților privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale.

 • Datele Operatorului

Puteți contacta ofițerul de protecție a datelor al companiei noastre prin cerere scrisa, semnata si datata la adresa: Cabinet Individual de Psihologie Burus Adelina, strada Horea nr 59-63, ap. 14 Cluj-Napoca, jud Cluj. E-mail:contact@psygen.ro.

 • Ce surse și date folosim?

Procesăm datele personale pe care le primim de la participanții la Promoție prin intermediul relației cu Difuzorul, în calitate de Împuternicit. De asemenea, procesăm datele personale care ni se permite să le obținem din surse accesibile publicului (de exemplu presă, internet) sau care sunt trimise la noi de la partenerii noștri comerciali sau de la alte părți terțe în baza unui motiv autorizat.

Datele personale relevante prelucrate sunt următoarele:

• Date personale (numele, prenume, adresa, data nașterii)

• Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail)

• Detalii de identificare (de exemplu informații despre cartea de identitate, CNP)

• Datele colectate pentru a ne îndeplini obligațiile rezultând din Promoție (de exemplu datele privind livrarea premiilor și menținerea unei evidențe fiscale corecte)

 • Scopul prelucrării și baza legală

Prelucrăm datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR), în următoarele scopuri:

 1. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale [articolul 6, alineatul (1b) din GDPR]

Datele sunt procesate pentru a fne îndepli obligațiile decurgând din organizarea și participarea la Promoție, respective livrarea premiilor. Scopul procesării datelor va fi orientat în primul rând către acordarea premiilor și poate include evaluarea nevoilor, consultarea și executarea tranzacțiilor.

 • În cadrul intereselor de echilibrare (articolul 6 (1 f), GDPR)

Dacă este necesar, vom procesa datele dvs. nu doar pentru pentru îndeplinirea efectivă a obligațiilor decurgând din Promoție, dar și pentru a proteja propriile interese legitime și cele ale terților, în special.

• Verificarea și optimizarea procedurilor de solicitare a nevoilor în scopul abordărilor de vânzare directă

• Publicitate sau cercetare de piață și de opinie, dacă nu v-ați opus utilizării datelor dvs. în acest scop

• Formularea de acțiuni in pretenții și apărarea în litigii

• Prevenirea și clarificarea actelor infracționale

• Măsuri de management al afacerii și măsuri de dezvoltare a produselor și serviciilor

 • Pe baza consimțământului dvs. (articolul 6 (1a) GDPR)

Dacă ne-ați dat consimțământul dvs. de a procesa date cu caracter personal în anumite scopuri (de exemplu, redirecționarea datelor în cadrul grupului Hochland, evaluarea datelor privind tranzacțiile de plată în scopuri de marketing), va fi legal să facem această prelucrare pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

 •  Pe baza prevederilor legale (articolul 6 (1 c) GDPR) sau a interesului public (articolul 6 (1 e) GDPR)

În plus, suntem obligați să îndeplinim diferite cerințe legale fiscale. Motivele procesării datelor includ confirmarea identității și a vârstei, prevenirea fraudei și spălării banilor, îndeplinirea cerințelor de verificare și notificare stabilite de legislația fiscală și evaluarea și gestionarea riscurilor.

 • Cine are acces la datele personale ale participanților

Angajații Organizatorului  care au nevoie de acces la datele dvs. pentru a putea îndeplini cerințele contractuale și legale, vor primi acces la datele participantilor. Furnizorii de servicii și agenții cu care defășurăm activități, pot, de asemenea, să primească datele în aceste scopuri, cu condiția existenței unei obligații contractuale sau statutare de confidențialitate. Aceste companii se încadrează în categoriile de servicii de servicii, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, consiliere și consultare, precum și vânzări și marketing.

Ni se permite să transmitem date cu caracter personal dacă prevederile legale solicită acest lucru, dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru acest lucru. Beneficiarii potențiali ai datelor cu caracter personal în aceste condiții include organe și instituțiile publice dacă există o obligație statutară sau oficială de a face acest lucru.

 • Transferul datelor

Datele vor fi trimise către locații din cadrul Uniunii Europene, în principal. Datele pot fi transmise și în locații din state din afara Uniunii Europene („țări terțe”) dacă

• sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Organizatorului

• sunt obligatorii din punct de vedere legal/fiscal

sau

• participantii si-au exprimat consimțământul pentru a face acest lucru.

 • Durata păstrării datelor personale

Procesăm și stocăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile din organizarea Promoției și  cele legale, dar nu mai mult de 6 luni.

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri:

• Îndeplinirea datoriei de a păstra datele în conformitate cu Codul Fiscal, care impun păstrarea și documentarea datelor privind reținerea și virarea impozitelor pe o perioadă de 5 ani.

 • Drepturile persoanei vizate

Fiecare participant, in calitate de persoană vizată are dreptul:

• de acces la datele personale în conformitate cu articolul 15 GDPR,

• de rectificare a datelor personale în conformitate cu articolul 16 din GDPR,

• de ștergere a datelor personale în conformitate cu articolul 17 GDPR,

• să stabilească restricții de prelucrare a datelor personale în conformitate cu articolul 18 GDPR,

• să se opună prelucrarii, în conformitate cu articolul 21 GDPR,

• dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR.

Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea responsabilă cu supravegherea protecției datelor (în temeiul articolului 77 GDPR)

Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale de către noi în orice moment, printr-o notificare adresată prin email sau poștă la adresa menționată.

 • Obligația de furnizare date

Trebuie să ne furnizați datele personale necesare pentru a asigura participarea la Promoție și să ne permiteți îndeplinirea obligațiilor noastre asumate sau când legea ne obligă să adunăm aceste date.

 • Automatizarea luării deciziilor

Pentru a stabili și menține relația de afaceri, nu luăm decizii complet automatizate în conformitate cu articolul 22 GDPR. Dacă vom folosi această procedură în cazuri individuale, vă vom oferi informații separate, dacă acest lucru se cere în temeiul legii.

 • Profiling

Nu automatizăm prelucrarea datelor dvs. în scopul de a evalua anumite aspecte ale dvs. într-un mod personal (profilarea).

 • Informații despre dreptul dvs. la opoziție în temeiul articolului 21 GDPR

a. Dreptul la opoziție în cazuri individuale

Aveți dreptul, în orice moment, să renunțați la orice procesare a datelor dvs. personale care are loc în baza articolului 6 (1 e) GDPR (prelucrarea datelor în interes public) și a articolului 6 alineatul (1f) al GDPR (procesare de date în scopul echilibrării de interese) din motive legate de situația dvs. particulară; acest lucru se aplică și în sensul articolului 4, punctul 4 al GDPR.

Dacă va exercitați dreptul la opoziție, nu vom mai procesa datele dvs. personale decât dacă putem dovedi că există motive întemeiate legitime pentru prelucrare care prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. sau atunci scopul procesării este acela de a afirma, de a exercita sau de a întâmpina plângeri juridice.

b. Dreptul de a renunța la prelucrarea datelor în scopuri publicitare directe

În cazuri individuale, vom procesa datele dvs. personale în scopuri publicitare directe. Aveți dreptul să renunțați la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de publicitate în orice moment; acest lucru se aplică și creării de profiluri, dacă aceasta este legată de acest tip de publicitate directă.

Dacă renunțați la prelucrarea datelor dvs. în scopuri publicitare directe, nu vom mai procesa datele dvs. personale în aceste scopuri.

Opoziția poate lua orice formă, dar trebuie trimisă la următoarea adresă:

Cabinet Individual de Psihologie Burus Adelina

Strada Horea nr 59-63 ap 14

Cluj-Napoca, jud Cluj

Email: contact@psygen.ro

  SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

 • Pentru premiile acordate castigatorilor, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu art. 110 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Cap. VIII, Venituri din premii si din jocuri de noroc, in conditiile in care valoarea acestora depaseste pragul legal de 600 lei. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Din momentul primirii premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

(1) Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei.

SECTIUNEA 11. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din sectorul 1  Bucuresti.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Organizator/Difuzor in Bucuresti, in termen de maximum 10 zile de la data publicarii listei finale a castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

(3) Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

a) numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

(4) Contestatiile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.

SECTIUNEA 12. CLAUZE FINALE

(1) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, neimpuse de catre Organizator.

(3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

 1. erori in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact este raspunderea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii/livrarii (in conditii normale) a premiului sau alte situatii similare;
 2. imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 3. intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de factori ce nu tin de organizatorii acestei campanii.
 4. reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

Cabinet Individual de Psihologie Burus Adelina

Burus Adelina